Fremtidsfullmakt – Hvorfor alle bør ha det

For de fleste av oss er det ikke slik at vi går fra å være fullstendig frisk til å dø fra den ene dagen til den andre. For å unngå at alle beslutninger om økonomiske forhold, som burde vært tatt løpende, utsettes til etter vår død, kan man lage en såkalt fremtidsfullmakt. Det er viktig å lage en fremtidsfullmakt før det er for sent, dvs. før man blir ute av stand til å ivareta sine egne interesser.

Når vi dør er det arveregler som tilsier hva som skjer med det vi etterlater oss av eiendeler. Hvis ikke noe annet er avtalt, er det arvelovens regler som gjelder. Hvis man ønsker å fordele arven etter seg på en annen måte, kan man lage testament, noe en god del gjør.

For de fleste av oss er det imidlertid slik at vi ikke går fra å være fullstendig frisk til å dø fra den ene dagen til den andre, med mindre vi kommer ut for en ulykke. Noen får fysiske utfordringer med balansen eller hjertet, mens andre får svekket oppmerksomhets- og forståelsesevne, typisk forårsaket av fremskridende demens, som ofte er en konsekvens av Alzheimer. Vår evne til å ta gode rasjonelle beslutninger vil ved for eksempel demens gradvis svekkes til det kommer til et punkt hvor vi ikke selv er i stand til å ivareta våre egne interesser. I tillegg til den dramatiske helsemessige endringen, vil  dette også ha stor betydning for vår evne til å ta gode beslutninger om økonomiske forhold, herunder forvalte våre eiendeler som eiendommer og aksjer, på en god måte.

For å unngå at alle beslutninger om økonomiske forhold, som burde vært tatt løpende, utsettes til etter vår død, kan man lage en såkalt fremtidsfullmakt. En fremtidsfullmakt er kort fortalt en skriftlig erklæring hvor du utpeker andre, normalt en annen person, til å ivareta dine interesser ved å ta beslutninger som angår deg, hvis din helse svekkes på en slik måte at du ikke lenger er i stand til å ivareta dine egne interesser selv. Dette kan gjelde beslutninger vedr. helsemessig behandling som operasjoner og forvaltning av økonomiske anliggender. I fremtidsfullmakten utpeker man noen andre, typisk et nært familiemedlem, til å ivareta blant annet våre økonomiske interesser når vi ikke lenger er i stand til å gjøre det selv.

Det er viktig å lage en fremtidsfullmakt før det er for sent, dvs. før man blir ute av stand til å ivareta sine egne interesser. Har man kommet til det punkt, vil det for alltid være for sent å lage en fremtidsfullmakt. Det er derfor fornuftig å lage en fremtidsfullmakt jo før jo heller. Man trenger heller ikke være godt opp i årene for å lage en fremtidsfullmakt, ettersom noen sykdommer som for eksempel hjerneslag kan medføre en plutselig svekkelse av evnen til å fatte rasjonelle beslutninger.

Hvordan lage en fremtidsfullmakt

Det er mye enklere å lage en fremtidsfullmakt enn mange tror. Du kan enten lage den selv, eller få hjelp av noen andre som har erfaring med det. Det er heller ingen regler for hva den inneholde, eller hva den ikke kan inneholde. Du står helt fritt til å bestemme det du ønsker.

Når det gjelder hva som må til for at fremtidsfullmakten skal være gyldig, er det kun et krav: Den må signeres av deg mens du fortsatt er tilregnelig og forstår konsekvensene av fullmakten, og dette må bekreftes av to vitner som også må signere fremtidsfullmakten.

Selv om det er full frihet til å bestemme innholdet, er det likevel visse forhold som normalt omtales. Disse vil gjennomgås i det følgende.

Oppnevnelse av fullmektig

Hovedhensikten med en fremtidsfullmakt er å oppnevne en fullmektig som ivaretar dine interesser når du ikke lenger selv er i stand til det.

Det er ingen regler for hvem som kan oppnevnes som fullmektig. Det viktigste er at det er en du stoler fullt og helt på, og som naturlig vil ta beslutninger slik du selv hadde villet hvis du kunne. Vedkommende bør også være en god del yngre enn deg selv, ettersom fremtidsfullmakten mister sin betydning hvis det er betydelig sannsynlighet for at fullmektigen kan miste evnen til å ivareta sine interesser før eller kort tid etter deg. I de fleste tilfeller vil fullmektigen være et nært familiemedlem, typisk en datter eller sønn.

Man kan velge om det skal være en fullmektig eller flere. Det anbefales kun å velge en fullmektig, ettersom det ved flere fullmektiger, f.eks. to barn, vil kunne oppstå uenighet dem imellom i forbindelse med de beslutninger som skal tas.

Ikrafttedelse

Tidspunkt for ikrafttredelse er normalt når du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser som følge av sinnslidelse, herunder demens, eller annen alvorlig sykdom. Du kan stille krav om at dette må dokumenteres ved legeerklæring om din helsetilstand, slik tidspunktet for når fullmektigen trer inn bestemmes objektivt av en lege.

Fullmaktens innhold

Det gjelder som tidligere nevnt ingen spesielle regler om hva fullmakten skal inneholde. Ved spørsmål om hva den inneholder, vil den i ettertid være gjenstand tolkning, basert på en normal språklig forståelse av de ord og uttrykk er benyttet. Hvis det er forhold du er spesielt opptatt av, kan det derfor være hensiktsmessig å beskrive dette eksplisitt. Dette for å sikre at dette forstås slik du har ment i fullmakten.

Det typiske er at fullmektigen gis full rådighet over alle dine eiendeler for å ivareta dine personlige- og økonomiske forhold på beste måte. Dette inkluderer blant annet full disposisjonsrett over bankkonti, rett til å endre sammensetning av aksjeportefølje og beslutte utleie samt kjøp og salg av eiendom, herunder din bolig.

I tillegg tas det ofte inn en bestemmelse om at fullmektigen kan gi arveforskudd og normale gaver til familiemedlemmer i forbindelse med jul og bursdager, på dine vegne, slik du selv ville gjort.

Det er heller ikke uvanlig at fullmektigen også gis myndighet til å fatte beslutning vedr. din helse, for eksempel om en operasjon med middels prognoses for suksess bør gjennomføres eller ikke.

Honorering av fullmektig og refusjon av kostnader

Fullmektigen kan enten ivareta dine interesser uten noen form for godtgjørelse, eller det kan beskrives en godtgjørelse i fremtidsfullmakten. Uansett er det normalt at fullmektigen får dekket nødvendige faktiske utgifter i forbindelse med å ivareta fullmakten

Fullmektig ikke i stand til å ivareta sitt ansvar

Det kan være hensiktsmessig å utpeke en annen fullmektig, som kan overta ansvaret hvis det skulle tilstøte den opprinnelige fullmektigen noe som gjør at vedkommende ikke kan fungere og eventuelt trenger en fullmektig selv.

Oppsummering 

Høytiden er ofte en tid hvor de fleste av oss får litt mer tid til å reflektere over livet og se ting mer i fugleperspektiv enn ellers i en travel hverdag. Kanskje dette er tidspunktet til å vurdere om du og eventuelt din ektefelle/partner bør lage en fremtidsfullmakt?

Hvis du vurderer å opprette en fremtidsfullmakt og har behov for noen å rådføre deg med rundt dette, må du gjerne kontakte oss i Progressum.