Fusjon – Forklart på en enkel måte

Fusjon er en prosess der to eller flere selskaper slår seg sammen og blir til ett enkelt selskap. For at dette skal kunne gjøres uten noen form for gevinstbeskatning for aksjonærene i det selskapet som opphører, må en rekke krav oppfylles når det gjelder hvordan sammenslåingen skjer. Hensikten med denne artikkelen er å forklare i hvilke tilfeller det kan være hensiktsmessig å gjennomføre en fusjon, og helt overordnet hvordan slike fusjoner må gjennomføres uten å utløse noen form for beskatning.

Hvorfor fusjonere to aksjeselskaper

Det selskapet hvis virksomhet overføres til et annet selskap, og som skal slutte å eksistere, kalles for overdragende selskap. Det selskap som skal fortsette, eventuelt med et annet navn, kalles overtakende selskap.

Det kan tenkes flere årsaker til at det kan være hensiktsmessig å slå sammen to selskaper til ett.

Følgende typetilfeller er de vanligste:

  • Morselskap fusjonerer inn datterselskap (mer enn 90% eiet).
  • To datterselskaper eiet av samme morselskap, alternativt to andre selskaper eiet av samme eneeier fusjonerer.
  • Konsernfusjon (trekant fusjon) hvor to selskaper eiet av forskjelllige eiere, hvor minst er eiet av et morselskap og hvor vederlaget er aksjer i det overtagende selskapets morselskap, og ikke i overtakende selskap.

I de to førstnevnte tilfellene vil hensikten normalt være å forenkle konsernstrukturen og avvikle selskaper med begrenset virksomhet. Med færre selskaper blir det lavere kostnader til regnskapsføring, revisjon og vedlikehold av selskapsformalia som styremøter og årlig generalforsamling. Man kan også tenke seg flere grunner til å fusjonere konsernselskaper som stordriftsfordeler, konsolidere markedsandeler og større økonomisk styrke.

Det siste tilfellet er svært godt egnet hvis du for eksempel etablerte et operativt selskap for noen år siden, som har utviklet seg veldig bra, og du angrer på at du ikke også opprettet et holdingselskap samtidig. Vi har tidligere (5. mars 2023) publisert en artikkel som forklarer hvorfor det å ha et holdingselskap kan være hensiktsmessig. Hovedhensikten vil ofte være muligheten for å kunne benytte overskudd fra en virksomhet til reinvestering i andre virksomheter, uten at det utløser utbytteskatt.

Hvordan gjennomføre en fusjon

Fusjoner kan ha store økonomiske konsekvenser for selskapene som er involvert, for de ansatte, for aksjonærene og for samfunnet som helhet. Derfor er det viktig at fusjonsprosessen skjer på en nøye planlagt og gjennomtenkt måte, og at det tas hensyn til alle relevante faktorer og interessenter. Det er derfor en rekke praktiske problemstillinger som må hensyntas før man starter en fusjonsprosess. Vår erfaring er imidlertid at i mange tilfeller er det relativt små og enkle selskaper som fusjoneres, gjerne selskaper uten ansatte som eier en eller flere eiendommer.

Fusjonsprosessen starter normalt med at det utarbeides en felles fusjonsplan for de selskapene som skal fusjoneres. Denne må godkjennes på generalforsamling i begge selskaper. Revisor må i de fleste tilfeller bekrefte verdien av de to selskapene. Dette for å sikre at bytteforholdet mellom de to aksjonærgruppene ikke medfører at en av aksjonærgruppene tilgodeses på bekostning av den andre, men at fusjonen ikke medfører noen endring i verdien for hverken aksjonærene i overdragende- eller overtakende selskap.

Hvis fusjonen vedtas av generalforsamlingene i begge selskaper, må det offentliggjøres et kreditorvarsel. Dette medfører at kreditorer i overdragende selskap, som slutter å eksistere, har seks ukers frist på å motsette seg at selskapet fusjoneres og slettes, før de har mottatt oppgjør for sitt krav.

Først etter at kreditorfristen har utløpt og eventuelle mottatte krav er konkludert og gjort opp, kan overdragende selskap slettes. Dette innebærer at inkludert forventet saksbehandlingstid i foretaksregisteret bør det påregnes nærmere tre måneder fra vedtak av fusjonsplanen til fusjonen er endelig gjennomført og overdragende selskap kan slettes.

Ved en fusjon bytter aksjonæren(e) i det overdragende selskap aksjene sine med aksjer i det overtakende selskap eller dettes morselskap, uten at de blir hverken rikere eller fattigere som følge av fusjonen. Inntil 20% av totalvederlaget kan være kontantoppgjør, mens de resterende 80% av verdien av overdragende selskap må være aksjer i overtakende selskap eller dettes morselskap. De 20% av totalvederlaget som kan være kontant, kan skjevfordeles mellom aksjonærene i overdragende selskap slik at noen aksjonærer får kun kontanter, mens andre får kun aksjer.

Oppsummering

Å gjennomføre en fusjon anses som relativt komplisert, ettersom det er en rekke krav som må oppfylles for at fusjonen kan gjennomføres skattefritt. En av konsekvensene på at ikke alle kravene oppfylles, er at overdragende selskaps aksjonærer gevinstbeskattes for salg av aksjene. Vi anbefaler derfor at man benytter en kvalifiset regnskapsfører eller revisor til å gjennomføre fusjonsprosessen for å sikre at den gjennomføres i henhold til gjeldende lover og regler

Hvis du vurderer å fusjonere to eller flere selskaper, og innser at du trenger bistand i forbindelse med dette, må du gjerne kontakte oss i Progressum. Vi kan også bistå med regnskapsføring hvis du har behov for en erfaren regnskapsfører.