Julegave og andre gaver til ansatte – hvilke regler gjelder?

Hovedregelen er at alle ytelser fra arbeidsgiver til ansatte er skattepliktig for mottaker. Gaver til ansatte innen visse beløpsgrenser representerer et unntak fra denne hovedregelen. I disse tider er det tradisjon for at de fleste bedrifter gir julegave til ansatte. Noen bedrifter velger dog i steden å gi en større gave til en veldedig organisasjon, som alternativ til julegave til ansatte. Andre bedrifter velger å gi ansatte en julebonus. For alle de bedrifter som planlegger å gi julegave til ansatte, er det derfor viktig å kjenne reglene for dette, slik at man unngår utilsiktet beskatning for de ansatte samt beregning av arbeidsgiveravgift for arbeidsgiver. Hensikten med denne artikkelen er å redegjøre for disse reglene.

Hvor mye kan gaven koste?

En ansatt kan motta gaver fra arbeidsgiver for totalt kr. 5.000 pr. kalenderår, uten at det er en spesiell anledning som bryllup eller jubileum som ansatt. Dette innebærer at hvis den ansatte for eksempel har mottatt gave i forbindelse med påske eller sommer, må man trekke bedriftens kostnad for disse gavene fra kr. 5.000 for å se hvor mye som er igjen til julegave. Dette innebærer at hvis den enkelte ansatte ikke har mottatt noen gaver fra arbeidsgiver hittil i år, kan hele summen på kr. 5.000 mottas som skattefri julegave.

Tidligere var grensen for skattefri gave fra arbeidsgiver mye lavere, og det kunne være utfordrende for arbeidsgiver å finne en gave til de ansatte som var egnet, innenfor beløpsgrensen. I dag er beløpsgrensen, kr. 5.000 pr. kalenderår, såpass romslig at de færreste bedrifter gir gaver av denne størrelse til ansatte. Hovedårsaken til dette antas å være at de ansatte da heller ville ønsket å motta en bonus, som de kan gjøre hva de vil med, i steden for en forhåndsbestemt gave som passer for noen, men ikke for andre.

Hvordan beregnes skattepliktig inntekt for ansatte ved gaver fra arbeidsgiver som overstiger beløpsgrensen?

Det er kun den del av gaven(e) i løpet av kalenderåret som overstiger kr. 5.000 som er skattepliktig. Dette innebærer at hvis en ansatt totalt har mottatt gaver fra arbeidsgiver på kr. 6.000 et kalenderår, er det kun kr. 1.000 som innberettes som inntekt og dermed beregnes skatt av.

Har det noen betydning om ansatte har mottatt gaver fra forretningsforbindelser?

Gode og større kunder, personifisert ved ansatte ansvarlige for innkjøp, vil noen ganger motta gaver fra sine leverandører. Det er verdt å merke seg at slike gaver vil redusere de omtalte kr. 5.000 som den ansatte kan motta i skattefri gave fra arbeidsgiver, forutsatt at slike gaver fra forretningsforbindelser har en verdi som oeverstiger kr. 500. Gaver fra større kunder til viktige leverandører forekommer også.

Det er derfor viktig at arbeidsgiver har rutiner for å holde oversikt over hva de ansatte mottar av gaver fra forretningsforbindelser, herunder at man klassifiserer gaver fra forretningsforbindelser som skal telles med i beløpsgrensen for totale gaver på kr. 5.000 pr. år, og gaver som har en verdi på maksimalt kr. 500 og således ikke skal telles med (erkjentlighetsgaver for enkeltstående arbeidsprestasjon). Arbeidsgiver har plikt til å trekke skatt av, og beregne arbeidsgiveravgift av, skattepliktige ytelser ansatte mottar fra forretningsforbindelser.

I praksis krever dette at de ansatte opplyser om slike mottatte gaver fra forretningsforbindelser. En naturlig konsekvens av at gaver fra forretningsforbindelser teller med ved beregning av gavenes totale verdi, er at enkelte ansatte kan risikere å komme over beløpsgrensen på kr. 5.000, og dermed måtte skatte av det overskytende, mens de ansatte som ikke har mottatt noen gaver fra forretningsforbindelser, slipper skatt på julegaven fordi totale gaver fra arbeidsgiver i løpet av året er maksimalt kr. 5.000.

Kan julegaven være penger?

En gave kan i utgangspunktet bestå i penger eller varer/tjenester. For å unngå skatteplikt for de ansatte er det et krav at gaven ikke består av penger, men av varer (eks. julekurv) eller tjenester (eks. spatime). Gavekort vil også kunne være skattefri gave, så lenge dette ikke kan veksles inn i penger, men må benyttes til kjøp av varer og tjenester.

Det er i og for seg ikke noe forbud mot at arbeidsgiver velger å gi penger i gave til ansatte, men gaven vil da i sin helhet være skattepliktig som ordinær lønn. Det fremstår da mer naturlig å omtale slike kontantgaver som bonus, og ikke gave.

Oppsummering 

Julegave til ansatte er et normalt ansattegode som verdsettes av de ansatte, og som derfor benyttes i stor utstrekning. Med gjeldende beløpsgrense for skattefri gave til ansatte på kr. 5.000 pr. år, vil det være mulig å gi ansatte en fin julegave som verdsettes. Det er imidlertid viktig å sjekke om de ansatte har mottatt andre gaver uten noen spesiell anledning tidligere i året, ettersom verdien av slike gaver må trekkes i fra for å se hvor mye arbeidsgiver kan gi i julegave til ansatte. Videre er det også viktig å hensynta gaver ansatte har mottatt fra forretningsforbindelser i løpet av året, ettersom slike gaver også vil redusere verdien julegaven til de ansatte kan ha uten å utløse skatteplikt.