Nytt år – og nytt årsoppgjør

Kalenderen har akkurat passert nyttår. Dette innebærer at et nytt årsoppgjør står for døren. Muligens er dette noe som bekymrer deg. Eller kanskje dette er noe som absolutt ikke bekymrer deg, i hvert fall ikke foreløpig. Vi vil her forklare hva «årsoppgjør» innebærer og gi en liten oversikt over hva som skal gjøres og hvilke frister som gjelder.

Hva menes med årsoppgjør

De fleste virksomheter i Norge er organisert enten som aksjeselskap eller såkalt enkeltpersonforetak (selvstendig næringsdrivende).

For aksjeselskaper kan årsoppgjøret sies å innbefatte følgende:

  • Innlevering av aksjonærregisteroppgave (frist 31.01.2023).
  • Innlevering av skattemelding (frist 31.05.2023).
  • Utarbeidelse av årsregnskap og eventuelt årsberetning (frist 30.06.2023)
  • Innlevering av årsregnskap (frist for innsendelse 31.07.2023).

For enkeltpersonforetak er årsoppgjøret vesentlig enklere og innebærer kun innlevering av privat skattemelding med næringsoppgave (frist 31.05.2023).

I tillegg til ovennevnte frister er det også enkelte andre frister som er sentrale for å kunne gjennomføre årsoppgjøret:

  • Sende a-melding for desember, hvis det er ansatte i selskapet (frist 05.01.2023).
  • Sende sammenstilling av opplysninger over lønn mv. til ansatte, hvis det er ansatte i selskapet (frist 31.01.2023).
  • Levere mva-melding for 6. termin 2022 (november og desember) samt betale eventuelt skyldig merverdiavgift, hvis selskapet er momspliktig (frist 12.02.2023).

Aksjonærregisteroppgave

Hvis det ikke har skjedd noen endringer med aksjekapitalen eller på eiersiden i ditt aksjeselskap i 2022 og du ikke har utbetalt utbytte, er aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) svært enkel. Da kan du bare sende inn den forhåndsutfylte aksjonærregisteroppgaven du mottok i altinn.

Hvis du derimot har øket aksjekapitalen i selskapet ditt i løpet av året, eller har foretatt en kapitalnedsettelse, er utfyllingen mer utfordrende. Det samme gjelder hvis du har kjøpt ut en tidligere medaksjonær, eller har solgt en del av aksjene til en nyopptatt kompanjong.

Det er fortsatt mulig å levere aksjenærregisteroppgaven rett i altinn, men det må da gjøres en del endringer i den forhåndsutfylte oppgaven. Det er enkelte innebygde kontroller i altinnskjemaene som gjør at du får feilmelding hvis du forsøker å sende inn skjema som inneholder feil. Ved mange aksjonærer og flere endringer kan det ofte være utfordrende å beholde oversikten over endringene. Det kan derfor være hensiktsmessig å sende inn aksjonærregisteroppgaven i et årsoppgjørsprogram hvor endringene legges inn og systemet håndterer de endringene som skal gjøre i de ulike feltene i skjemaene.

Skattemelding

Alle aksjeselskaper må levere egen skattemelding. For 2022 vil de fleste aksjeselskaper for første gang få tilsendt en delvis forhåndsutfylt skattemelding. Dette innebærer at data vedr. blant annet bankkonti, aksjer og eiendommer skal være forhåndsutfylt. Selskapet selv må fylle ut en såkalt næringsspesifikasjon og enkelte andre spesifikasjoner, avhengig av den konkrete virksomhet som drives.

Fokuset med skattemeldingen endres fra skjemaer til temaer. Man vil da slippe å få opp skjemaer hvor de fleste feltene er irrelvante.

Det er for 2022 frivillig for aksjeselskaper om de ønsker å benytte den forhåndsutfylte skattemeldingen med næringsspesifikajson og andre nødvendige vedlegg, eller om de i steden vil benytte skattemdling for aksjeselskaper (RF-1028) med minimum næringsoppgave (RF-1167) og Avstemming egenkapital (RF-1052) som nødvendige vedlegg. Vi vil imidlertid anbefale å benytte den delvis forhåndsutfylte skattemeldingen som grunnlag, ettersom denne uansett må gjennomgås fordi den inneholder opplysningene som skattemyndighetene har om selskapet ditt, og du bør kontrollere at denne informasjonen er korrekt.

For 2023 må alle aksjeselskaper levere inn den delvis foråndsutfylte skattemeldingen med vedlegg. Det vil da ikke være mulig å levere skattemelding for aksjeselskaper (RF-1028) med nødvendige vedlegg.

For 2022 må skattemeldingen leveres elektronisk. Dette innebærer at selv selskaper med liten virksomhet og få bilag, er avhengig av å bruke et skybsasert regnskapssystem, et årsoppgjørsprogram eller den delvis forhåndsutfylte skattemeldingen i altinn.

Før du kommer så langt at skattemeldingen skal innleveres, må alle regnskapsbilagene for 2022 være bokført og regnskapet avstemt. Selv om du har ført regnskapet selv kan det være hensiktsmessig at en regnskapsfører ser over regnskapet for å forsikre deg om at regnskapet ser riktig ut, med mindre du har så god regnskapsfaglig kompetanse at du selv vet at regnskapsføringen holder god kvalitet.

Hvis selskapet ditt er revisjonspliktig, må revisor også gis anledning til å gjennomgå det før innleveringsfristen.

Enkeltpersonforetak (selvstendig næringsdrivende)  skal ikke levere egen skattemelding for næringsvirksomheten sin, men må vedlegge en såkalt næringsspesifikasjon til eiers personlige skattemelding. Denne erstatter den tidligere såkalte næringsoppgaven. Hvilke øvrige vedlegg som eventuelt må sendes inn er på samme måte som for aksjeselskaper avhenging av den konkrete virksomhet.

Det er med andre ord ikke anledning for enkeltpersonforetak å levere næringsoppgave (RF-1175) og skjema for beregning av personinntekt (RF-1224) for 2022.

Skattemeldingen med næringsspesifikasjon må innleveres elektronisk. Enkeltpersonforetak som enten er regnskapspliktig eller revisjonspliktig, må benytte et årsoppgjørsprogram. For andre enkeltpersonforetak med såkalt «enkle forhold» kan man velge å fylle ut manglende informasjon i den delvis forhåndsutfylte skattemeldingen.

Årsregnskap

Alle aksjeselskaper må lage og sende inn et årsregnskap. Årsregnskapet regnes som den mest omfattende del av årsoppgjøret. Årsregnskapet består alltid av resultatregnskap, balanse og såkalte noter. Noter er forklaring og nærmere spesifikasjon av de tallene som fremgår av resultatregnskapet og balansen. Enkelte noteopplysninger er obligatoriske, som blant annet beskrivelse av relevante regnskapsprinsipper, antall ansatte, om det er ytet lån til daglig leder eller styret eller stilt sikkerhet for lån disse har, spesifikasjoner av skatt samt aksjekapital og største aksjonærer. Øvrig noteinformasjon er avhengig av hva slags virksomhet som drives, f.eks. om selskapet har ansatte og om selskapet har varige driftsmidler, har langsiktige lån, er en del av et konsern osv.

For større selskaper kan det også være nødvendig å utarbeide styrets årsberetning og/eller kontantstrømsanalyse som en del av årsregnskapet.

Hvis selskapet er revisjonspliktig utgjør revisjonsberetningen, som skal signeres av revisor, en del av årsregnskapet.

Du kan lage årsregnskapet selv i for eksempel Word, eventuelt med tabeller laget i excel. Dette kan fungere bra hvis du har tilgang på årsregnskapet for 2021 og det ikke har være endringer av betydning i løpet av 2022. I de fleste tilfeller vil det imidlertid være enklere å benytte et årsoppgjørsprogram, blant annet ved at man da får forslag til hvilke noter som skal være med, basert på den konkrete virksomheten.

Selvstendig næringsdrivende trenger ikke lage noe årsregnskap, ettersom det pr. definisjon kun er en eier og det derfor ikke er andre eiere som har krav på informasjon om virksomheten. Næringsoppgaven som skal vedlegges eiers private skattemelding vil da i praksis fungere som et forenklet årsregnskap.

Oppsummering 

Årsoppgjøret oppfattes av mange som tidkrevende og problemfylt. Det trenger imidlertid ikke være det hvis alt rundt regnskapet organiseres på en god måte. Fundamentet for årsoppgjøret er et nøyaktig ført regnskap, hvor tallene er riktige. For å få til dette hjelper det veldig med et skybasert regnskapssystem med mest mulig automatiserte funksjoner, for eksempel Tripletex eller Xledger, og en hensiktsmessig fordeling av arbeidet mellom deg og regnskapsføreren din når det gjelder hvem som gjør hva. Selve årsoppgjøret håndteres best ved bruk at et såkalt årsoppgjørsprogram eller årsoppgjørsmodul til et skybasert regnskapsprogram.

Hvis regnskapet ditt for 2022 fortsatt føres på «gamlemåten» i et ikke-skybasert regnskapssystem, er begynnelsen av nytt år det beste tidspunktet for å flytte regnskapet over i skyen.

Hvis du som bedriftseier ønsker at en regnskapsfører ser igjennom regnskapsføringen du selv har gjort gjennom året for å kvalitetsikre denne, eller ønsker bistand av regnskapsfører til årsoppgjøret, må du gjerne kontakte oss i Progressum. Vi har omfattende erfaring med å hjelpe bedrifter med både løpende regnskapsarbeid og årsoppgjør. Ønsker du å gå over til et skybasert regnskapssystem for å forenkle regnskapsarbeidet fremover, hjelper vi i Progressum gjerne til med det også.