Trekantfusjon – Hvordan få eget holdingselskap som eier et eksisterende aksjeselskap

Mange som starter egen virksomhet etablerer et aksjeselskap, hvor de selv eier 100% av aksjene privat, uten et mellomliggende holdingselskap. Hvis selskapet lykkes er det mange som angrer på at de ikke også opprettet et holdingselskap når de startet opp. Den gode nyheten er at det i praksis aldri er for sent å opprette et eget holdingselskap. Den dårlige nyheten er at det alltid vil være enklere og rimeligere å gjøre det når man starter opp virksomheten enn senere.

Hensikten med denne artikkelen er å forklare hvordan man i ettertid kan opprette et holdingselskap som eier samtlige aksjer i det operative selskapet som man nå privat eier 100% av aksjene i, uten at det utløses noen beskatning av gevinst ved salg av aksjene i det operative selskapet til et nystiftet holdingselskap.

Hva er et holdingselskap

Et holdingselskap er et aksjeselskap som ikke driver noen egen virksomhet, men kun eier aksjer/eierandeler i andre selskaper som driver næringsvirksomhet, dvs. økonomisk aktivitet med målsetting om å generere overskudd til eier.

Hvorfor ha eget holdingselskap

Det er flere fordeler ved å ha et eget holdingselskap, dvs. et holdingselskap hvor du selv eier 100% av aksjene. Dette har vi beskrevet nærmere i bloggartikkel fra 5. mars 2023. Den vanligste grunnen til å ha eget holdingselskap er å kunne ta ut overskudd, i form av utbytte, fra operative selskaper uten at det utløser utbyttebeskatning, og å kunne selge aksjer i operative selskaper uten at det utløser gevinstbeskatning. Disse overskuddene kan så reinvesteres i andre selskaper eiet av samme holdingselskap. Konsekvensen blir at holdingselskap kan fungere som skattegunstig sparebøsse med utsatt utbyttebeskatning inntil midler tas ut som utbytte til privat bruk.

Alternativet ville vært å måtte ta ut midler privat og betale skatt av aksjegevinster og utbytte før det som er igjen etter 37,8% skatt investeres i andre selskaper.

Det bør også nevnes at siden gevinst ved salg av aksjer ikke er skattepliktig for et aksjeselskap, er tap ved salg av aksjer heller ikke fradragsberettiget. Dette innebærer at hvis man selger aksjer med tap, lønner det seg å eie aksjene privat, ettersom man da får skattemessig fradrag for tapet.

Hvordan fungerer trekantfusjon

Trekantfusjon er hvor to selskaper eiet av forskjellige eiere, hvor et er eiet av et morselskap og hvor vederlaget er aksjer i det overtagende selskapets morselskap (det nystiftede holdingselskapet), og ikke i overtakende selskap (det nystiftede datterselskapet).

I praksis stiftes to nye selskaper, hvorav det ene eier 100% av aksjene i det andre. Deretter fusjoneres det allerede eksisterende operative selskapet med det nystiftede datterselskapet, med det nystiftede datterselskapet som overtakende selskap.

Som aksjonær i det operative selskapet bytter du i praksis aksjene dine i det operative selskapet med aksjer i det nystiftede holdingselskapet. Konsekvensen blir at du, etter at fusjonen er gjennomført, eier 100% av aksjene i et holdingselskap, som eier det nystiftede datterselskapet som det operative selskapet er fusjonert inn i.

Praktisk gjennomføring av trekantfusjon

Selve fusjonsprosessen er ganske formalisert. Vi publiserte en bloggartikkel 23. april 2023 som redegjør for den formelle gjennomføringen av en fusjon.

Det forutsettes at det nyopprettede holdingselskapet og datterselskapet allerede er stiftet og registrert i Foretaksregisteret.

Fusjonsprosessen starter med at det utarbeides en felles fusjonsplan for de selskapene som skal fusjoneres. Denne må godkjennes av generalforsamling i begge selskaper. Revisor må bekrefte verdien av de to selskapene.

Etter at generalforsamlingen i de to selskapene har vedtatt å fusjonere, må det offentliggjøres et kreditorvarsel. Dette medfører at kreditorer i overdragende selskap (det operative selskapet), som slutter å eksistere, har seks ukers frist på å motsette seg at selskapet fusjoneres og slettes. Hvis noen kreditorer motsetter seg fusjonen, må man komme til enighet med disse før fusjonen kan gjennomføres, typisk ved å betale dem ut.

Først etter at kreditorfristen har utløpt og eventuelle mottatte krav er konkludert og gjort opp, kan overdragende selskap slettes. Dette innebærer at inkludert forventet saksbehandlingstid i foretaksregisteret bør det påregnes nærmere tre måneder fra vedtak av fusjonsplanen til fusjonen er endelig gjennomført og det operative selskapet kan slettes.

Ved gjennomføring av fusjonen får du byttet ut dine aksjer i det operative selskapet, som slettes, med aksjer i det nystiftede holdingselskapet.

Når trekantfusjon er uegnet

Hvis det operative selskapet går med underskudd, har negativ egenkapital og det kan dokumenteres at de økonomiske fremtidsutsiktene er dystre, og dette gjør at estimert markedsverdi på selskapet er lavere enn din kostpris for aksjene, normalt aksjekapitalen ved stiftelse, kan salg av aksjene til et nystiftet holdingselskap være mer hensiktsmessig enn trekantfusjon. Dette fordi du da får skattemessig fradrag privat for tap ved salg av aksjene til ditt holdingselskap. Det forutsettes at det kan dokumenteres at estimert markedsverdi er lavere enn din kostpris.

Sannsynligvis vil dette kun være aktuelt i svært få tilfeller, og kun der hvor din innskutte aksjekapital ved stiftelsen og eventuelle senere kapitaløkninger totalt utgjør et ganske høyt aksjeinnskudd.

Oppsummering

Å gjennomføre en trekantfusjon er en fullt lovlig måte å få et holdingselskap, som eier av det operative selskapet du tidligere har eiet privat. Dette kan skje uten at det utløser beskatning. Det er sentralt at alle formaliteter rundt fusjonsprosessen gjøre korrekt. Hvis ikke vil fusjonen ikke være gyldig gjennomført. En av konsekvensene av at ikke alle kravene oppfylles, er at overdragende selskaps aksjonær(er) gevinstbeskattes for salg av aksjene. Vi anbefaler derfor at man benytter en kvalifisert regnskapsfører eller revisor til å gjennomføre fusjonsprosessen for å sikre at den gjennomføres i henhold til gjeldende lover og regler.

Hvis du vurderer å fusjonere to eller flere selskaper, og innser at du trenger bistand i forbindelse med dette, må du gjerne kontakte oss i Progressum. Vi kan også bistå med regnskapsføring hvis du har behov for en erfaren regnskapsfører.