Bør du opprette eget holdingselskap?

Hvis du driver egen virksomhet gjennom et aksjeselskap har du kanskje vurdert om du bør ha et holdingselskap eller ikke. Hensikten med denne artikkelen er å forklare i hvilke situasjoner det er hensiktsmessig å ha et holdingselskap, og i hvilke situasjoner det er unødvendig, eller til og med negativt. Som det vil fremgå, vil et holdingselskap kunne være hensiktsmessig for de aller fleste som driver egen virksomhet gjennom et aksjeselskap.

Det er enkelt å opprette et holdingselskap når man starter virksomheten sin, men langt mer komplisert og dyrere å gjøre det etter at man har drevet en stund.

Hva er et holdingselskap

Et holdingselskap er et aksjeselskap som ikke driver noen egen næringsvirksomhet, men kun forvalter eierinteresser i andre selskaper. Disse andre selskapene kan være datterselskaper hvor man er eneste aksjonær, aksjeselskaper hvor holdingselskapet er betydelig aksjonær og en selv er medgründer eller investeringer i børsnoterte selskaper hvor holdingselskapet er en helt marginal aksjonær.

En holdingstruktur innebærer det plasseres et holdingselskap mellom deg og det, eller de, operative selskapene du driver. For å kunne ha et holdingselskap, må næringsvirksomheten drives i et aksjeselskap, ettersom et enkeltpersonforetak ikke kan eies av et aksjeselskap..

Hvordan opprette holdingselskap

Hvis du etablerer og planlegger å drive en virksomhet i et aksjeselskap, er det naturlige at du som privatperson stifter et aksjeselskap med deg selv som eneste eier/aksjonær. Hvis du imidlertid ønsker å etablere et holdingselskap, er det smarteste å gjøre dette rett før du skal starte opp næringsvirksomheten.

Hvis du ønsker en minimumsløsning med holdingselskap, må det først stiftes et holdingselskap med aksjekapital på minimum kr. 36.000, hvorav kr. 5.570 er registreringsgebyret i Foretaksregisteret ved elektronisk innsending via altinn, og de resterende kr. 30.000 skytes inn som aksjekapital i det operative 100% eide datterselskapet som skal drive næringsvirksomhet.

Fordeler ved holdingselskap

De finnes en rekke fordeler ved å etablere et holdingselskap. I det følgende vil vi behandle de viktigste fordelene.

Utsatt skattlegging av mottatt utbytte

Hvis man som privatperson mottar utbytte i 2023, vil dette skattlegges med 37,8% for den del som overstiger det såkalte skjermingsfradraget. Skjermingsfradraget beregnes årlig basert på en skjermingsrente som multipliseres med investert beløp, normalt innskutt egenkapital. Skjermingsrenten er ment å være et uttrykk for risikofri rente. Dette innebærer at man som privat aksjonær skattefritt kan motta et utbytte som tilsvarer en slags risikofri rente på investert beløp fra et aksjeselskap. For 2022 er skjermingsrenten fastsatt til 1,7%. Hvis aksjekapitalen eksempelvis er kr. 30.000 og man selv eier 100% av aksjene, vil man for 2022 kunne motta et skattefritt utbytte på kr. 510.

Hvis et aksjeselskap, typisk et holdingselskap, mottar utbytte skattlegges det imidlertid med  kun ca. 0,66 %, forutsatt at aksjeselskapet som betaler utbytte omfattes av den såkalte fritaksmetoden og er hjemmehørende i Norge. I slike tilfeller er det kun 3% av mottatt utbytte som er skattepliktig med selskapsskattesatsen på 22%, slik at skattesatsen blir 0,66% (3% som beskattes med 22%). Hvis holdingselskapet eier mer enn 90% av det operative selskapet, er det ingen skatt på utbyttet.

Så lenge holdingselskapet ikke utbetaler utbytte til deg som privat aksjonær, utsettes derfor skatten på utbytte utover de p.t. 0,66% av mottatt utbytte. Utsatt beskatning av overskudd som tas ut av det operative selskapet vil, i de fleste tilfeller, være hovedargumentet for holdingselskap.

Utsatt beskatning av gevinst ved salg aksjer

Hvis man som privatperson oppnår gevinst ved salg av aksjer i 2023, vil dette skattlegges med 37,8% for den del som overstiger det såkalte skjermingsfradraget.

Gevinst ved salg av aksjer eiet av holdingselskapet er skattlegges kun med 0,66%, forutsatt at aksjeselskapet som det selges aksjer i omfattes av den såkalte fritaksmetoden og er hjemmehørende i Norge. Hvis holdingselskapet eier mer enn 90% av det operative selskapet, er det ingen skatt på gevinsten.

Så lenge holdingselskapet ikke utbetaler utbytte til deg som privat aksjonær, utsettes derfor skatten på gevinst ved salg av aksjer utover de p.t. 0,66% av mottatt utbytte.

Holdingselskap som sparebøsse

Så lenge utbytte som holdingselskapet mottar fra datterselskaper beholdes i holdingselskapet, og eventuelt reinvesteres innenfor selskapsstrukturen, betales kun den symbolske skatten på 0,66%. Dette innebærer blant annet at en gründer med eget holdingselskap, kan benytte mottatt utbytte fra et selskap holdingselskapet eier til å investere i for eksempel nye gründerideer i andre aksjeslskaper uten at det utløses noen ytterligere skatt enn de opprinnelige 0,66%.

Hvis du ikke har holdingselskap vil du måtte ta ut utbytte til deg selv, som skattlegges med 37,8% før du kan investere i en annen virksomhet. Beløp tilgjengelig for reinvestering vil da bli mye mindre, ettersom du har betalt 37,8% av mottatt utbytte i skatt. Ved holdingselskap har du muligheten til å reinvestere nær ubeskattede midler.

Ulike interesser blant aksjonærene

Hvis du for eksempel eier et selskap sammen med en håndfull medgründere, kan det være ulike ønsker rundt hvordan overskudd i det operative selskapet skal anvendes. Noen av aksjonærene kan ønske å ta ut maksimalt til privat forbruk, for eksempel kjøpe ny bolig, mens andre ønsker å reinvestere mottatt utbytte i andre virksomheter. Hvis alle eierne investerer via egne holdingselskaper, kan de som ønsker å ta ut midler til forbruk, og betale utbytteskatt på 37,8%, gjøre det. De som vil reinvestere utbytte uten å betale denne utbytteskatten, kan gjøre det.

Risikoreduksjon

Hvis et holdingselskap eier aksjer i flere operative selskaper som driver hver sin virksomhet, og det ene selskapet går dårlig, kan dette lettere selges eller avvikles enn hvis det er kun et selskap som driver flere ulike virksomheter. Da vil dårlige resultater fra den ene virksomheten kunne ødelegge for de andre virksomhetene.

Gode grunner til ikke å ha holdingselskap

På samme måte som det eksisterer flere grunner til at man bør opprette et holdingselskap, eksisterer det også flere grunner til at man ikke bør opprette et holdingselskap.

Alt overskudd ønskes tatt ut til privat bruk

Hvis virksomheten neppe antas å generere større overskudd enn det som du ønsker å ta ut til privat bruk, er det ingen skattebesparelse ved holdingselskap. Holdingselskap blir da kun et  fordyrende mellomledd med kostnader til regnskapsføring og eventuelt revisjon.

Ikke aktuelt med investering i mer enn et operativt selskap

Hvis du ser det som helt usannsynlig at du noen gang vil kunne komme i en situasjon hvor det kan være aktuelt å investere i flere selskaper enn det ene opprinnelige operative selskapet, fremstår det som unødvendig med et holdingselskap. Hvis du ikke har behov for å ta ut utbytte til privat forbruk, kan du velge å la overskudd bli liggende i det operative selskapet og dermed utsette beskatningen.

Risikoaversjon

Hvis det er viktigere for deg å redusere eventuelle tap enn å oppnå nær skattefrihet på utbytte og gevinster, bør alle aksjer i andre selskaper eies privat. Tap på salg av aksjer i det operative selskapet blir da skattemessig fradragsrettiget og du får fradrag for 38,7% av tapet. Prisen du må betale for å få denne reduksjonen av tapet, er at gevinst ved salg av aksjene også beskattes med 38,7%.

Kan holdingelskap opprettes etter at det operative selskapet har drevet i lengre tid?

Som tidligere nevnt er det beste tidspunktet å etablere et holdingselskap før det operative selskapet stiftes. Det er imidlertid mulig å opprette et holdingselskap senere, men det vil være mer tids- og kostnadskrevende. Dette gjøres normalt ved å gjennomføre en såkalt trekantfusjon hvor det stiftes et nytt holdingselskap med et heleiet datterselskap. Deretter fusjoneres det eksisterende operative selskapet inn i det nyopprettede datterselskapet mot betaling med aksjer i morselskapet. Etter at denne prosessen er fullført har man fått et holdingselskap som eier aksjene i det operative selskapet.

Oppsummering 

Det finnes ikke noe fasitsvar på hvorvidt du bør opprette et holdingselskap som skal eie ditt operative selskap eller ikke, men for de fleste bedriftseiere vil det kunne bli aktuelt å investere i andre selskaper enn det opprinnelige, og så sant man ikke har til hensikt å ta ut hele overskuddet i selskapet til privat bruk hvert år, vil det normalt være hensiktsmessig med et holdingselskap.

Hvis du vurderer ny regnskapsfører, må du gjerne kontakte oss i Progressum. Vi kan langt mer enn regnskap.