Feriepenger – hva trenger du å vite?

Alle som har vært i jobb i 2022 har rett til vil få feriepenger utbetalt i år. De fleste er også klar over at det ikke trekkes skatt ved utbetaling av feriepenger. Dette innebærer at, hvis man har arbeidet hele fjoråret og opparbeidet seg fulle rettigheter til feriepenger, vil utbetaling av feriepengene i juni, eller i slutten av mai, være den klart høyeste månedlige nettoutbetalingen som ansatte får i løpet av året.

Feriepenger utbetales i steden for lønn, i slutten av mai eller juni det påfølgende år. Hensikten er at ansatte skal ha mulighet til å ha ferie, uten at man står uten penger å leve for i den perioden man avvikler ferie.

Som arbeidsgiver er det flere spørsmål som man bør kjenne til. Hensikten med denne artikkelen er å gi svar på de vanligste spørsmålene som dukke opp.

Hvor lang ferie har ansatte rett til?

Minstekravet til ferie i ferieloven er fire uker og en dag. I ferielovens forstand regnes forøvrig lørdager også som virkedager, slik at 25 virkedager er fire fulle uker, med seks dager pr. uke, pluss en virkedag til. I praksis har de aller fleste i Norge fem ukers ferie.

Ansatte som startet i stillingen senest 30. september i ferieåret, har rett til full ferie, selv om vedkommende ikke har rett til feriepenger ettersom vedkommende ikke var ansatt i opptjeningsåret. Det må godtgjøres at ferie ikke er avviklet i ansettelsestid hos tidligere arbeidsgiver.

Ansatte som startet i stillingen etter 30. september i ferieåret har kun rett til en ukes ferie. Hvis arbeidsgiver og den ansatte er enige, kan selvfølgelig den ansatte avvikle mer ferie enn minimumskravet på en uke.

Når kan ansatte ta ferie?

Alle ansatte, uavhengig av om de har opparbeidet rett til betalt ferie eller ikke, har rett til tre ukers sammenhengende ferie mellom 1. juni og 30. september. Det er imidlertid ingen plikt for ansatte å ta tre ukers sammenhengende ferie i denne perioden.

Ansatte kan imidlertid ikke selv velge når de ønsker å ta ferie, uten å få godkjennelse fra arbeidsgiver. Hvis ansatte ønsker å avvikle ferie på et tidspunkt som passer svært dårlig for arbeidsgiver, er det normalt med en dialog mellom den ansatte og arbeidsgiver om hvordan man kan finne en akseptabel plan for avvikling av ferie som fungerer for begge parter.

Hvis man ikke lykkes å bli enig om et slags kompromiss, er det arbeidsgiver som har den endelige rett til å nekte den ansatte å ta ferie når vedkommende ønsker. Den ansatte må avfinne seg med arbeidsgivers syn, forutsatt at det er en saklig grunn til nektelsen som er begrunnet i virkomhetens forhold.

Motsatt har arbeidsgiver plikt til å gjøre det man kan for at ansatte skal få tatt sin lovbestemte ferie i løpet av ferieåret.

Hvordan beregnes feriepenger?

Hvis ansatte har lovens minstekrav til ferie med fire uker og en dag, utgjør feriepenger 10,2% av feriepengegrunnlaget i opptjeningsåret (forrige inntektsår).  Hvis ansatte har rett til fem ukers ferie, utgjør feriepenger 12% av feriepengegrunnlaget.

Feriepengegrunnlaget består blant annet av fast lønn. I tillegg skal det normalt betales feriepenger av all variabel lønn som timebasert lønn, overtid og bonus. Feriepenger som ble utbetalt i opptjeningsåret inngår derimot ikke, ettersom det da ville blitt beregnet feriepenger av feriepenger.

I motsetning til for skattetrekk, er det ikke noe krav om at ansattes opptjente feriepenger skal settes inn på en øremerket konto. Beløpet skal imidlertid avsettes som gjeld i regnskapet.

Hvis ansatte som slutter ønsker utbetalt alt av opptjente feriepenger sammen med siste månedslønn, må arbeidsgiver trekke skatt av opptjente feriepenger som utbetales samme år som de er opptjent. Dette kan unngås ved at man venter med utbetaling av opptjente feriepenger til rett over nyttår. Da kan den ansatte få utbetalt feriepenger for foregående år uten at det foretas skatterekk. Det er imidlertid viktig å være klar over at feriepenger uansett er skattepliktig, uavhengig av om utbetaling skjer i opptjeningsåret eller året etter (ferieåret).

Hvorfor er det et trekk på lønnslippen for utbetaling av feriepenger

Ved fem uker ferie vil arbeidstaker se et trekk i lønnsslippen for utbetaling av feriepenger. Dette kan være vanskelig å forstå.

Har man fem uker ferie, tilsvarer det 25 dager. En normalmåned har imidlertid kun maksimalt 21-22 arbeidsdager, og en månedslønn tar utgangspunkt i 22 arbeidsdager. Derfor vil det være et trekk på lønnslippen for å dekke opp for de siste virkedagene

Feriepengegrunnlaget er justert for å dekke opp lønnsbortfallet i den ekstra ferien.

Oppsummering

De fleste ansatte ser hvert år frem til utbetaling av feriepenger, og følger ganske godt med på at utbetalte feriepenger samsvarer med de har forventet. Det er derfor klokt for arbeidsgivere å sette seg godt inn i de vanligste spørsmålene ansatte har rundt avvikling av ferie og feripenger. Dette øker ansattes tillit til at de får utbetalt riktig beløp i feriepenger, og reduserer antall diskusjoner med ansatt rundt ferie og feriepenger

Hvis du har spørsmål rundt ferie og feriepenger er dette noe vi i Progressum har mye erfaring med. Vi kan også bistå med regnskapsføring hvis du har behov for en erfaren regnskapsfører.