Fisjon – Forklart på en enkel måte

Fisjon er en prosess der et selskap deles opp i to eller flere selskaper. For at dette skal kunne gjøres uten noen form for gevinstbeskatning for aksjonærene i det opprinnelige selskapet, må flere krav oppfylles. Hensikten med denne artikkelen er å forklare i hvilke tilfeller det kan være hensiktsmessig å gjennomføre en fisjon, og helt overordnet hvordan slike fisjoner må gjennomføres uten å utløse noen form for beskatning. For de som ønsker å lese om det motsatte, sammenslåing av selskaper, såkalt fusjon, har vi behandlet dette i bloggartikkel publisert tidligere.

Hvorfor fisjonere et aksjeselskap

Det opprinnelige selskapet kalles overdragende selskap, og det eller de nystiftede selskapene kalles overtakende selskap.

Det kan tenkes flere årsaker til at det kan være hensiktsmessig å splitte opp et selskap i flere selskaper. Det vanligste er å splitte et selskap i to selskaper, hvorav det ene selskapet er nystiftet og overtar en del av virksomheten i det eksisterende selskapet.

Følgende tilfeller er de vanligste:

  • Morselskap fisjonerer ut en del av virksomheten i et nytt heleiet datterselskap.
  • Et datterselskap fisjoneres i to selskaper, ved at deler av virksomheten i datterselskapet skilles ut og overføres til et nystiftet selskap.

I begge tilfeller vil hensikten normalt være å skille ut en type virksomhet i et nytt selskap. Dette kan for eksempel være hensiktsmessig hvis det er ønskelig å selge enten den utskilte- eller den gjenværende virksomheten, men ikke begge deler.

Ved å selge aksjene i et aksjeselskap istedenfor selve virksomheten, kan dette gjøres skattefritt hvis aksjene er eiet av et aksjeselskap, typisk et morselskap. Ofte vil imidlertid kjøper kreve reduksjon i kjøpesummen fordi man overtar skatteposisjoner og for eksempel ikke får oppjustert skattemessig verdi på en eiendom det kjøpte selskapet eier ved kjøp av aksjene i selskapet og derfor får lavere skattemessige avskrivninger i årene fremover. Dette vil normalt en kjøper kreve kompensasjon for ved at vederlaget ved kjøp av aksjene reduseres.

Hvordan gjennomføre en fisjon

Fisjon kan ha store økonomiske konsekvenser for selskapet det gjelder, blant annet for ansatte, leverandører og aksjonærer. Derfor er det viktig at fisjonsprosessen skjer på en nøye planlagt og gjennomtenkt måte, og at det tas hensyn til alle relevante faktorer og interessenter. Det er derfor en rekke praktiske problemstillinger som må hensyntas før man starter en fisjonsprosess. Vår erfaring er imidlertid at i mange tilfeller er det et relativt enkelt selskap med få aksjonærer som fisjoneres, gjerne et selskap uten ansatte som eier en eller flere eiendommer.

Den formelle fisjonsprosessen starter med at det utarbeides en fisjonsplan for selskapet som skal fisjoneres. Denne må godkjennes på generalforsamlingen. Revisor må i de fleste tilfeller bekrefte verdiene av de to selskapene etter fisjonen. Dette for å sikre at bytteforholdet mellom de to aksjonærene/gruppene ikke medfører at noen aksjonærer tilgodeses verdimessig på bekostning av andre, men at fisjonen ikke medfører noen endring i verdiene eiet av noen av aksjonærene. Hvis det skjer en verdiforskyvning, vil det måtte anses som en realisasjon for den som selger, og kan ikke behandles som en skattefri fisjon.

Etter at fisjonen er vedtatt av generalforsamlingen, må det offentliggjøres et kreditorvarsel. Dette medfører at kreditorer i overdragende selskap, har seks ukers frist på å motsette seg at selskapet fisjoneres og at en del av virksomheten overføres til et nytt selskap, før de har mottatt oppgjør for sine krav.

Først etter at kreditorfristen har utløpt og eventuelle mottatte krav er konkludert og gjort opp, kan virksomhet overføres til det nystiftede selskapet. Dette innebærer at inkludert forventet saksbehandlingstid i Foretaksregisteret bør det påregnes nærmere tre måneder fra vedtak av fisjonsplanen til fisjonen er endelig gjennomført.

Ved en fisjon bytter aksjonæren(e) i det overdragende selskap deler av sine aksjer med aksjer i det nystiftede selskapet, uten at de blir verken rikere eller fattigere som følge av fisjonen. Inntil 20% av totalvederlaget kan være kontantoppgjør, mens de resterende 80% av verdien av overdragende selskap må være aksjer i overtakende selskap eller dettes morselskap. De 20% av totalvederlaget som kan være kontant, kan skjevfordeles mellom aksjonærene i overdragende selskap slik at noen aksjonærer får kun kontanter, mens andre får kun aksjer.

Oppsummering

Å gjennomføre en fisjon anses som relativt komplisert, ettersom det er en rekke krav som må oppfylles for at fisjonen kan gjennomføres skattefritt. En av konsekvensene på at ikke alle kravene oppfylles, er at overdragende selskaps aksjonærer kan gevinstbeskattes for salg av aksjene. Vi anbefaler derfor at man benytter en kvalifisert regnskapsfører eller revisor til å gjennomføre fisjonsprosessen for å sikre at den gjennomføres i henhold til gjeldende lover og regler

Hvis du vurderer å fisjonere et selskap i to eller flere selskaper, og innser at du trenger bistand i forbindelse med dette, må du gjerne kontakte oss i Progressum. Vi kan også bistå med regnskapsføring hvis du har behov for en erfaren regnskapsfører.