Hjemmekontor – Hvilke regler gjelder?

For mange som driver egen virksomhet, har kontor hjemme vært helt naturlig i lang tid. Under pandedmien 2020-2022 ble, for å begrense smitte, plutselig langt vanligere også for ansatte i større bedrifter å benytte hjemmekontor for å begrense smitte. Det gjelder forskjellige skatteregler for bruk av hjemmekontor, avhengig av den konkrete situasjon. Disse reglene er ikke umiddelbart tilgjengelig, og det er viktig ikke å tråkke feil, ettersom ens valg av skattemessig løsning kan få utilsiktede negative konsekvenser ved senere salg av boligen. Hensikten med denne artikkelen er å gi en oversikt over de skattereglene som gjelder for bruk av del av bolig som hjemmekontor. Skattemessig behandling av inventar og utstyr til hjemmekontor vil ikke bli gjennomgått.

Hvorfor spesielle skatteregler ved hjemmekontor

Når arbeidstaker utfører arbeid, på vegne av arbeidsgiver, i sitt eget private hjem, omtales det som å arbeide fra hjemmekontor. Hvis arbeidsgiver har et eget kontor, vil ansatte kunne tillates å jobbe hjemmefra noen dager i uken, mens resten av arbeidstiden tilbringes på arbeidsgivers kontor. Fordeling av arbeidstiden på virksomhetens kontor og hjemmekontor er blant annet avhengig av den enkelte ansattes ansvar og arbeidsoppgaver, ved at enkelte stillinger egner seg bedre for hjemmekontor enn andre.

Ved arbeid fra hjemmekontor benytter den ansatte en plass i egen privatbolig. Det finnes derfor skatteregler som er ment å kompensere den som arbeider fra hjemmekontor for den ulempe det er å måtte benytte deler av sin privatbolig til arbeid for arbeidsgiver.

Generelle regler

For at det skal gis kattemessig fradrag for bruk av hjemmekontor, er det et krav at det er et eget rom i boligen som kun benyttes som hjemmekontor. Dette innebærer at det samme rommet ikke også kan benyttes som for eksempel soverom eller kjellerstue. Det stilles ingen krav om at boligen må være eiet. Det vil gis skattemessig fradrag både ved selveiet bolig, leilighet i borettslag og leiet bolig.

Den ansatte har to valgmuligheter:

 1. Standardfradrag pr. år (kr. 2.050 for 2022).
 2. Fradrag for forholdsmessig andel av faktiske kostnader på boligen basert på hvor stor andel av boligens utleieverdi av boligen som benyttes til hjemmekontor.

Utleieverdien av rommet som benyttes som hjemmekontor kan avvike fra rommets forholdsmessige andel av areal. Hvis rommet er et kjellerrom kan for eksempel utleieverdien anslås å være lavere enn romments forholdsmessige andel av boligens areal. Tilsvarende vil et rom i 1. etasje rett innenfor inngangsdøren kunne anses å ha en høyere utleieverdi enn arealet skulle tilsi.

For å finne ut om det lønner seg å benytte standardfradraget eller kreve fradrag for faktiske kostnader, må det foretas en beregning av hva forholdsmessig fradrag for faktiske kostnader vil utgjøre.

Beregningen av fradrag for faktiske kostnader utføres i følgende trinn:

 1. Legg sammen alle utgifter til privatboligen for inntektsåret (boligforsikring, kommunale avgifter/husleie, strøm, boligalarm, vedlikehold).
 2. Beregn hvor stor andel av boligens totale utleieverdi som hjemmekontoret utgjør. Hvis utleieverdien antas å være lik i hele boligen, kan hjemmekontorets andel av boligens areal benyttes.
 3. Multipliser summen av utgiftene til boligen med hjemmekontorets prosentvise andel av boligen.

Ansatt som arbeider fra hjemmekontor

For ansatt vil fradrag for hjemmekontor inngå i minstefradraget. Dette gjelder både hvis det kreves standardfradrag og hvis det kreves fradrag for faktiske kostnader.

Minstefradraget for 2022 er 46% av brutto lønn, maksimalt kr. 109.950. Med mindre den ansatte har andre faktiske kostnader, som også inngå i minstefradraget som til gjør at faktiske kostnader overstiger minstrefradraget, og det derfor kan kreves fradrag for faktiske kostnader, benyttes minstefradraget.

Dette innebærer at man som ansatt ikke får noe ekstra skattemessig fradrag for hjemmekontor, ved at fradrag for dette allerede er inkludert i minstefradraget.

Hvis arbeidsgiver velger å kompensere den ansatte for kostnader til hjemmekontoret, skal det skje en overskuddsberegning etter nettometoden. Dette vil si at kompensasjon som dekker faktiske kostnader, som ville vært fradragsberettiget, ikke beskattes. Eventuelt overskudd på slik kompensajson skattlegges som lønnsinntekt.

Bruk av eget rom i egen bolig som hjemmekontor hvor det kreves standardfradrag eller fradrag for faktiske kostnader til hjemmekontoret, innebærer at hjemmekontorets andel av boligens utleieverdi vil være skattepliktig gevinst ved senere salg, selv når kravene til eie- og botid for skattefrihet er oppfylt.

For å unngå skattlegging av deler av gevinst ved salg av bolig som følge av hjemmekontor, kan man endre bruk av hjemmekontor til boligformål det siste året før planlagt salg. Da vil ingen del av gevinsten være skattepliktig, selv om deler av boligen inntil for minimum et år siden ble benyttet som hjemmekontor.

Hvis arbeidsgiver velger å kompensere den ansatte med et beløp som innberettes som lønn, oppstår det ingen skattepliktig gevinst ved senere salg av boligen.

Hvis hjemmekontoret er i en bolig som den ansatte leier, er selvfølgelig problemstillingen rundt skattepliktig gevinst ved salg irrelevant, og det kan derfor kreves maksimalt fradrag for hjemmekontor.

Selvstendig næringsdrivende som arbeider fra hjemmekontor

En selvstendig næringsdrivende som har hjemmekontor i egen bolig kan kreve skattemessige fradrag for dette, forutsatt at det er avsatt et eget rom i boligen som kun benyttes i næringen. Rommet trenger ikke benyttes som kontor. Hvis et rom i steden benyttes som frisørsalong eller lager i egen virksomhet, vil dette kvalifisere på samme måte som et rom som benyttes som kontor. Bruken av rommet, eller rommene, er således uten betydning, så lenge de brukes i næringsvirksomheten.

Den næringsdrivende har to valgmuligheter:

 1. Standardfradrag pr. år (kr. 2.050 for 2022).
 2. Fradrag for forholdsmessig andel av faktiske kostnader på boligen basert på hvor stor andel av boligens utleieverdi som benyttes til hjemmekontor.

Ettersom selvstendig næringsdrivende ikke har krav på minstrfradrag, vil de i motsetning til for ansatte, alltid kunne kreves skattemessig fradrag for hjemmekontor. Hvis andelen av hjemmekontorets kostnader er høyere enn kr. 2.050, bør fradrag for faktiske kostnader benyttes.

Bruk av eget rom i egen bolig som hjemmekontor, og hvor det er krevet fradrag med standardfradraget eller faktiske kostnader, innebærer at hjemmekontorets andel av boligens utleieverdi vil være skattepliktig gevinst ved salg av egen bolig, selv når kravene til eie- og botid for skattefrihet er oppfylt. Hvis for eksempel hjemmekontoret utgjør 10% av boligens utleieverdi, vil med andre ord 10% av gevinsten ved salg av boligen være skattepliktig.

For å unngå skattlegging av deler av gevinst ved salg av bolig som følge av hjemmekontor, kan man endre bruken av hjemmekontor til boligformål det siste året før planlagt salg. Da vil ingen del av gevinsten være skattepliktig, selv om deler av boligen inntil for minimum et år siden ble benyttet som hjemmekontor. Dette kan praktisk skje ved at rommet ikke utelukkende benyttes i næringsvirksomhet lenger.

Ansatt i eget aksjeselskap som arbeider fra hjemmekontor

Som ansatt i eget aksjeselskap, kan det også være naturlig med hjemmekontor. Dette gjelder spesielt hvis man er eneste ansatte, og det fungerer bra å benytte en del av egen bolig som eneste kontor for virksomheten fremfor å leie eksternt kontor.

Hvis man som ansatt i eget aksjeselskap mottar lønn, er reglene identiske med det som er beskrevet under «Ansatt som arbeider fra hjemmekontor». Med eget aksjeselskap har man imidlertid en mulighet til, som kan være vesentlig gunstigere.

Forutsatt at visse krav er oppfylt, kan ansatt i eget aksjeselskap i steden velge å leie ut en del av egen bolig til sitt aksjeselskap som kontor, lager o.l. Hvis dette utgjør en mindre andel av utleieverdien av egen bolig, vil slik leieinntekt være skattefri.

Leieforholdet må være reelt.

For at leieforholdet skal anses som reelt, bør blant annet følgende betingelser være oppfylt:

 • Lokalene benyttes rent faktisk i aksjeselskapets næringsvirksomhet.
 • Leie kan maksimalt være markedsleie (leie utover markedsleie anses som lønn).
 • Må foreligge skriftlig leieavtale.
 • Aksjeselskapet har eksklusiv bruksrett til lokalene.
 • Omfang av arbeid som utføres for aksjeselskapet i lokalene må stå i forhold til leiekostnadene.
 • Lokalene må nås uten å måtte gå gjennom rom som benyttes til boligformål (egen inngang).
 • Eget toalett som kan nås uten å gå gjennom rom som benyttes til boligformål.

En separat hybelleilighet/sokkelleilighet vil for eksempel kunne tilfredsttille kravene til reelt leieforhold.

Bruk av en del av egen bolig som hjemmekontor har ingen betydning for skattefrihet for gevinst ved salg av egen bolig når kravene til eie- og botid er oppfylt.

Oppsummering 

Som det fremgår er skattemessig behandling av hjemmekontor forskjellig, avhengig av om du vanlig ansatt, selvstendig næringsdrivende eller ansatt i eget aksjeselskap. For de aller fleste vil det være hensiktsmessig å tilpasse seg slik at man unngår å måtte betale skatt av hjemmekontorets eventuelle andel av gevinst ved senere salg av boligen.

Hvis du er ansatt i eget aksjeselskap, og boligen din tillater det, kan det være interessant å se på muligheten for skattefri utleie til eget aksjeselskap.

Hvis du har spørsmål rundt skattemessig behandling av hjemmekontor eller ønsker å snakke med en regnskapsfører, må du gjerne kontakte oss i Progressum.