Ny lov om obligatorisk tjenestepensjon fra 2022

I desember 2021 ble det vedtatt ny lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven), gjeldende fra 01.01.2022. Denne har betydning for alle som arbeider i private bedrifter. Vi vil her gjennomgå nærmere de vesentligste endringene.

Når vi blir alderspensjonist vil vår pensjon, litt forenklet, bestå av summen av den pensjon vi får utbetalt fra følgende kilder:

  • Alderspensjon fra Folketrygden (gjelder for alle som har opparbeidet pensjonsrettigheter i Norge)
  • Offentlig tjenestepensjon (for de som har arbeidet i stat eller kommune)
  • Privat tjenestepensjon (for de som har arbeidet i private virksomheter)
  • Individuelle pensjonsordninger (opprettet av oss selv, og ikke arbeidsgiver)

Hvis du er usikker på hvilke pensjonsordninger du har, kan du logge inn på minpensjon.no, hvor du finner en oversikt over de fleste pensjonsordningene du har og et estimat på hvor mye du vil få utbetalt i alderspensjon fra de ulike pensjonsordningene du har opptjent rettigheter i.

De regelendringer som skjer for de av disse ordningene som er relevante for oss, vil ha betydning for den alderspensjonen vi forventes å få.

I desember 2021 ble det vedtatt ny lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven), gjeldende fra 01.01.2022. Denne har betydning for alle som arbeider i private bedrifter. Vi vil her gjennomgå nærmere de vesentligste endringene.

Krav til arbeidsgiver om å opprette tjenestepensjonsordning for ansatte

Alle private bedrifter som tilfredsstiller minst et av følgende kriterier, plikter å opprette tjenestepensjonsordning for ansatte:

  • Minst to ansatte som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75% eller mer av full stilling.
  • Minst en ansatt uten eierinteresse som har en arbeidstid og lønn som utgjør 75% eller mer av full stilling.
  • Har ansatte som hver har en arbeidstid som utgjør 20% eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

De fleste arbeidsgivere i dag har en såkalt tilskuddsordning, som innebærer at arbeidsgiver innbetaler en viss % av ansattes brutto lønn som pensjonsinnskudd. Eksakt fremtidig pensjon er da ukjent, men kan estimeres basert på estimert fremtidig avkastning på de årlige pensjonsinnskuddene frem til pensjonsalder.

Enkelte arbeidsgivere, spesielt innen stat og kommune, har såkalt ytelsesbasert pensjonsordning for ansatte. Dette innebærer at arbeidsgiver innestår for at ansatte skal få utbetalt en pensjon som utgjør en bestemt prosent av deres sluttlønn. Her vet ansatte eksakt hvilken pensjon de vil få utbetalt hvert år som alderspensjonist, og arbeidsgiver har risikoen for at avkastningen på pensjonsinnskuddene er tilstrekkelig til å gi den avtalte årlige pensjon. I praksis innebærer dette at arbeidsgiver risikerer å betale inn eventuell menglende beløp som pensjonsinnskudd hvis avkastning i oppsparingsperioden ble lavere enn forventet og derfor ikke er tilstrekkelig for å utbetale avtalt pensjon.

Arbeidsgivers pensjonssparing for ansatte

Det har i flere år vært krav om at private arbeidsgivere plikter å spare innskuddspensjon minimum 2% av ansattes brutto lønn som pensjonsinnskudd. Mange arbeidsgivere sparer 4-6% av ansattes lønn som pensjon. Alternativt kan arbeidsgiver, som tidligere nevnt, velge å etablere en ytelsesbasert pensjonsordning isteden. I praksis velger de aller fleste arbeidsgivere en tilskuddsbasert ordning, ettersom det gir mye større forutberegnelighet på bedriftens pensjonskostnad.

Inntil utløpet av 2021 har regelen vært at arbeidsgiver kan velge ikke å innbetale 2% av ansattes lønn under 1G (etter 01.05.2022 kr 111.477). I praksis har derfor noen arbeidsgivere innbetalt pensjonsinnskudd fra ansattes første krone i lønn, mens andre arbeidsgivere kun har innbetalt pensjonsinnskudd av den delen av ansattes lønn som overstiger 1G og opp til 12G.

Fra og med 01.01.2022 plikter private arbeidsgivere å innbetale 2% av ansattes lønn, uten fradrag for 1G, hvilket innebærer at arbeidsgiver må betale inn pensjonsinnskudd fra første krone for alle ansatte som tjener over kr 1.000 i løpet av et kalenderår.

Endringen innebærer økte pensjonsinnbetalinger for ansatte fra private arbeidsgivere, noe som medfører at ansattes alderspensjon vil bli høyere.

Nedre aldersgrense for medlemskap

Inntil 31.12.2021 var nedre aldersgrense for medlemskap i private tjenestepensjonsordninger 20 år. Dette innebærer at ansatte på f.eks. 18 og 19 år ikke er medlem av virksomhetens pensjonsordning, og således ikke opptjener pensjonsrettigheter før de fyller 20 år.

Ny tjenestepensjonslov reduserer nedre aldersgrense fra 20 til 13 år. Dette innebærer at ungdommer som har sommerjobber og deltidsjobb, og derfor tjener under 1G i løpet av et år, også opptjener tjenestepensjon.

Minstekrav til stillingsprosent

Inntil 31.12.2021 var det krav om at om minimum 20% stilling for å kunne bli med i virksomhetens tjenestepensjonsordning. Dette innebærer at ansatte som arbeidet under 20% stilling ikke vil opptjene pensjonsrettigheter. De fleste som arbeider under 20% stilling vil heller ikke komme over 1G i lønn, og således uansett kunne unntas fra pensjonsopptjening, hvis arbeidsgiver ønsker det.

Ny tjenestepensjonslov har ingen nedre grense for stillingsprosent, hvilket samsvarer med endringen om at pensjon opptjenes fra første krone i inntekt, uavhengig av stillingsprosent.

Frist for implementering

Alle virksomheter gis frist til 30.06.2022 med å tilpasse sin tjenestepensjonsordning til de nye reglene. Dette innebærer at pr. 31.12.2022 skal alle bedrifter ha tjenestepensjonsordninger som er tilpasset de nye reglene gjeldende fra 01.1.2022, som blant annet innebærer pensjonsopptjening fra 1. krone i lønn for de ansatte.

Oppsummering 

Den nye loven om tjenestepensjon styrker ansatte i private bedrifter sin rett til å opptjene pensjon. Tilsvarende vil pensjonskostnaden øke noe, spesielt for de bedriftene som benyttet seg av tidligere lovs mulighet til å unnlate pensjonsopptjening opptil 1G av ansattes lønn. I alle private bedrifters årsregnskap for 2022 forutsettes det at alle har tilpasset seg de nye reglene for

Hvis du som bedriftseier er usikker på om bedriften din har en pensjonsordning i tråd med reglene, eller har behov for uavhengig rådgivning rundt valg av pensjonsordning, må du gjerne kontakte oss i Progressum.