Nytt år – og nytt årsoppgjør

Vi vil her forklare hva «årsoppgjør» innebærer og gi en liten oversikt over hva som skal gjøres og hvilke frister som gjelder.

Hva menes med årsoppgjør

De fleste virksomheter i Norge er organisert enten som aksjeselskap eller såkalt enkeltpersonforetak (selvstendig næringsdrivende).

For aksjeselskaper kan årsoppgjøret sies å innbefatte følgende:

  • Innlevering av aksjonærregisteroppgave (frist 31.01.2024).
  • Innlevering av skattemelding (frist 31.05.2024).
  • Utarbeidelse av årsregnskap og eventuelt årsberetning (frist 30.06.2024).
  • Innlevering av årsregnskap (frist for innsendelse 31.07.2024).

For enkeltpersonforetak er årsoppgjøret vesentlig enklere og innebærer kun innlevering av privat skattemelding med såkalt næringsspesifikasjon (frist 31.05.2024). 

I tillegg til ovennevnte frister er det enkelte andre frister som er sentrale for å kunne gjennomføre årsoppgjøret:

  • Sende a-melding for desember, hvis det er ansatte i selskapet (frist 05.01.2024).
  • Sende sammenstilling av opplysninger over lønn mv. til alle ansatte, hvis det er ansatte i selskapet (frist 01.02.2024). 
  • Sende mva-melding for 6. termin, hvis selskapet er momspliktig (frist 10.02.2024).
  • Innrapportere betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted (frist 15.02.2024).
  • Sende mva-melding for 2023 for de som har årstermin (frist 10.03.2024).

Aksjonærregisteroppgave

Hvis det ikke har vært noen endringer i aksjekapitalen eller på eiersiden i ditt aksjeselskap i 2023, og du ikke har utbetalt utbytte, er aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) svært enkel. 

Hvis du derimot har økt aksjekapitalen i selskapet ditt i løpet av året, eller har foretatt en kapitalnedsettelse, er utfyllingen mer utfordrende. Det samme gjelder hvis du har kjøpt ut en tidligere medaksjonær, eller har solgt en del av aksjene.

Det er fortsatt mulig å levere aksjonærregisteroppgaven rett i Altinn, men det må da gjøres en del endringer i den forhåndsutfylte oppgaven hvis det har skjedd endringer. Det er enkelte innebygde kontroller i Altinn-skjemaene som gjør at du får feilmelding hvis du forsøker å sende inn skjema som inneholder feil. Ved mange aksjonærer og flere endringer kan det ofte være utfordrende å beholde oversikten over endringene. Det kan derfor være hensiktsmessig å sende inn aksjonærregisteroppgaven via et årsoppgjørsprogram hvor endringene legges inn og systemet håndterer de endringene som skal gjøres i de ulike feltene i skjemaene.

Skattemelding

Før skattemeldingen kan utarbeides, må alle regnskapsbilagene for 2023 være bokført og regnskapet avstemt. Selv om du har ført regnskapet selv kan det være hensiktsmessig at en regnskapsfører ser over regnskapet for å forsikre deg om at regnskapet ser riktig ut, med mindre du har så god regnskapsfaglig kompetanse at du selv vet at regnskapsføringen holder god kvalitet.

For 2023 må alle næringsdrivende, både selvstendig næringsdrivende og aksjeselskaper, benytte ny skattemelding. Fokuset med ny skattemelding endres fra skjemaer til temaer. Man vil da slippe å få opp skjemaer hvor de fleste feltene er irrelevante. 

For 2023 får alle selskaper og næringsdrivende tilsendt en delvis forhåndsutfylt skattemelding. Denne såkalte nye skattemeldingen må leveres inn via et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Det vil ikke være mulig å levere skattemelding for aksjeselskaper (RF-1028) for 2023 med nødvendige vedlegg direkte i Altinn.

For næringsdrivende må også den personlige skattemeldingen med næringsspesifikasjon innleveres elektronisk. Enkeltpersonforetak som enten er regnskapspliktig eller revisjonspliktig, må benytte et årsoppgjørssystem. For andre enkeltpersonforetak med såkalt «enkle forhold» kan man velge å fylle ut manglende informasjon i den delvis forhåndsutfylte skattemeldingen.

Delvis forhåndsutfylt skattemelding innebærer at en del data, blant annet saldo og renter på bankkonti og lån, aksjer og eiendommer skal være forhåndsutfylt. Selskapet selv må fylle ut en såkalt næringsspesifikasjon og enkelte andre spesifikasjoner, avhengig av den konkrete virksomhet som drives.

Årsregnskap

Alle aksjeselskaper må lage og sende inn et årsregnskap. Årsregnskapet regnes som den mest omfattende del av årsoppgjøret. Årsregnskapet består alltid av resultatregnskap, balanse og såkalte noter. 

Noter er forklaring og nærmere spesifikasjon av de tallene som fremgår av resultatregnskapet og balansen. Enkelte noteopplysninger er obligatoriske, som blant annet beskrivelse av relevante regnskapsprinsipper, antall ansatte eller om det er ytet lån til daglig leder eller styret. Andre obligatoriske noteopplysninger er spesifikasjon av skatt samt aksjekapital og største aksjonærer. Øvrig noteinformasjon er avhengig av hva slags virksomhet som drives, f.eks. om selskapet har ansatte, varige driftsmidler, langsiktige lån, eller er en del av et konsern.

For større selskaper kan det også være nødvendig å utarbeide styrets årsberetning og/eller kontantstrømsanalyse som en del av årsregnskapet.

Hvis selskapet er revisjonspliktig utgjør revisjonsberetningen, som skal signeres av revisor, også en del av årsregnskapet.

Du kan lage årsregnskapet selv i for eksempel Word, eventuelt med tabeller laget i excel. Dette kan fungere bra hvis du har tilgang på årsregnskapet for 2022 og det ikke har vært endringer av betydning i løpet av 2023. I de fleste tilfeller vil det imidlertid være enklere å benytte et årsoppgjørsprogram, blant annet ved at man da får forslag til hvilke noter som skal være med, basert på den konkrete virksomheten.

Selvstendig næringsdrivende trenger ikke lage noe årsregnskap, ettersom det pr. definisjon kun er en eier og det derfor ikke er andre eiere som har krav på informasjon om virksomheten. Næringsspesifikasjonen som skal vedlegges eiers private skattemelding vil da i praksis fungere som et forenklet årsregnskap.

Oppsummering 

Årsoppgjøret oppfattes av mange som tidkrevende og problemfylt. Det trenger imidlertid ikke være det hvis alt rundt regnskapet organiseres på en god måte. Fundamentet for årsoppgjøret er et nøyaktig ført regnskap, hvor tallene er riktige. For å få til dette hjelper det veldig med et skybasert regnskapssystem med mest mulig automatiserte funksjoner, for eksempel Tripletex eller Xledger, og en hensiktsmessig fordeling av arbeidet mellom deg og regnskapsføreren din når det gjelder hvem som gjør hva. Selve årsoppgjøret håndteres best ved bruk at et såkalt årsoppgjørsprogram, som for eksempel Maestro, eller årsoppgjørsmodul til et skybasert regnskapsprogram. 

Hvis regnskapet ditt for 2023 fortsatt føres på «gamlemåten» i et ikke-skybasert regnskapssystem, er begynnelsen av nytt år det beste tidspunktet for å flytte regnskapet over i skyen. Vi hjelper deg gjerne med dette.

Hvis du som bedriftseier ønsker at en regnskapsfører ser igjennom regnskapsføringen du selv har gjort gjennom året for å kvalitetsikre denne, eller ønsker bistand av regnskapsfører til årsoppgjøret, må du gjerne kontakte oss i Progressum. Vi har omfattende erfaring med å hjelpe bedrifter med både løpende regnskapsarbeid og årsoppgjør. Ønsker du å gå over til et skybasert regnskapssystem for å forenkle regnskapsarbeidet fremover, hjelper vi i Progressum gjerne til med det også.