Personlig skattemelding  – Dette bør du sjekke

De fleste privatpersoner har nå mottatt skattemelding for 2023. I motsetning til skattemelding for aksjeselskaper, er så og si all informasjon forhåndsutfylt i skattemelding for privatpersoner. Av den grunn tenker mange at det kanskje ikke er noe poeng å bruke tid på å kontrollere de forhåndsutfylte opplysningene. Dette er imidlertid uklokt.

Vi vil på det sterkeste anbefale alle å kontrollere skattemeldingen sin. Dette gjelder selv om du har svært enkle og oversiktlige økonomiske forhold. Det er spesielt viktig å sørge for å kontrollere at poster som kan fordeles mellom ektefeller og eventuelle andre er hensiktsmessig fordelt.

Vi vil i det følgende gjennomgå de viktigste tingene du bør kontrollere vedrørende personlig skattemelding.

Kontroll av forhåndsutfylt informasjon

Normalt skal informasjon fra arbeidsgivere, NAV, pensjonskasser, forsikringsselskaper, banker, sameier og borettslag være korrekt. Vi anbefaler likevel alle å kontrollere de forhåndsutfylte tallene i skattemeldingen mot informasjon man har mottatt direkte fra disse tredjepartene. Alle tredjeparter plikter å sende en årsoppgave med aggregert informasjon for 2023 til alle berørte innen 15. februar 2024. Hvis du f.eks. som ansatt fortsatt ikke har mottatt årsoppgave fra arbeidsgiver, anbefaler vi at du ber om dette.

Når det gjelder lønn og pensjon anbefaler vi i tillegg at man summerer alle lønnsslipper og oppgaver over pensjonsutbetalinger i 2023 for å være sikker på at innrapporterte beløp er korrekt.

Hvis det har skjedd spesifikke endringer i 2023 som kan ha betydning for skattemeldingen, bør man spesielt kontrollere at disse forholdene er korrekt håndtert i skattemeldingen. Eksempler på slike forhold kan være bytte av jobb, ny bolig, barn som har startet i barnehage eller mistet ektefelle.

Fordeling av gjeldsrenter og gjeld

Tidligere år har lån gjeldsrenter på lån kommet i skattemeldingen til den som er hovedlåntaker på lånet. I skattemeldingen for 2023 er imidlertid gjeldsrenter og lån fordelt likt mellom hovedlåntaker og eventuelle medlåntakere. Dette innebærer at for to ektefeller eller samboere, som begge hefter for gjelden, vil både gjeldsrenter og lånet være fordelt likt mellom dem.  

Hvis man tenker seg et mer komplisert tilfelle hvor et ektepar, datteren og hennes samboer sammen kjøper en hel tomannsbolig, og alle fire er låntakere på et felles lån, vil alle fire ha mottatt forhåndsutfylt skattemelding hvor gjeldsrenter og lånet er fordelt med 25% på hver. Hvis det i praksis er datteren og samboeren som betaler det meste av gjeldsrentene, fordi foreldrene i stor grad bidro med egenkapital ved kjøpet av boligen, kan en lik fordeling av lånet og gjeldsrentene mellom de fire låntakere bli helt feil.

Hvis forhåndsfordelingen av gjeldsrenter og lån er uhensiktsmessig, fordi for eksempel kun en av ektefellene har inntekt utover personfradraget på kr. 79.600, vil man ikke få full effekt av rentefradraget hvis gjeldsrentene fordeles likt. Alle gjeldsrentene bør derfor flyttes til ektefellen med inntekt. Man står fritt til å fordele både gjeldsrenter og lånet slik man vil mellom seg. Dette innebærer også at lånet kan fordeles på en annen måte enn gjeldsrentene, hvis det er hensiktsmessig. 

Formuesskatt kan også gjøre det hensiktsmessig å fordele lånet på en annen måte enn den likedelingen som skattemyndighetene legger opp til.

Reisefradrag

I motsetning til gjeldsrenter, er ikke forslag til reisefradrag forhåndsutfylt. Dette innebærer at hvis du ønsker å kreve fradrag for reisekostnader til jobb, må du selv fylle inn dette. 

Det er kun reiseutgifter mellom hjem og fast arbeidssted som overstiger kr. 14.400 som det kan kreves fradrag for. Dette innebærer at for å kunne få reisefradrag må det f.eks. være over 19 km mellom hjem og fast arbeidssted, og du må ha reist på jobb minst 230 dager i 2023, basert på at reisefradraget er kr.1,70 pr. kilometer.

Det er uten betydning om du kjører bil til jobb, reiser kollektivt eller sykler.

Salg av bolig eller hytte

Hvis du i løpet av 2023 har solgt bolig eller hytte, må du ta stilling til om eventuell gevinst er skattepliktig, alternativt om du kan få fradrag for eventuelt tap. Her er det regler for minste bo- og eietid som må gjennomgås for å kunne konkludere på om hvorvidt gevinst er skattepliktig eller tap er fradragsberettiget.

Utleie av egen bolig

Hvis du leier ut deler av egen bolig, kan alle leieinntektene være skattefrie, såkalt fritaksbehandling. Hvis utleien ikke tilfredsstiller kriteriene for skattefri utleie, vil leieinntektene være skattepliktige. I så fall er det viktig å kreve fradrag for den del av driftskostnadene  for eiendommen som faller på den utleide delen. 

Oppsummering

Det er viktig å kontrollere den forhåndsutfylte skattemeldingen og legge inn eventuell ytterligere nødvendig informasjon, for å sikre at skatteoppgjøret blir korrekt. Hvis du er næringsdrivende, må du i tillegg levere inn såkalt næringsspesifikasjon sammen med din personlige skattemelding. 

Hvis du har spørsmål i forbindelse med din personlige skattemelding, eller er næringsdrivende og ønsker bistand med å ferdigstille regnskapet for 2023, herunder næringsspesifikasjonen, må du gjerne kontakte oss i Progressum. Det samme gjelder hvis du har ditt eget aksjeselskap og ønsker bistand med innsendelse av skattemelding og årsregnskap.