Styreverv og styreansvar

Alle aksjeselskaper må ha et styre med minst en fysisk person som styreleder. Å bli spurt om man ønsker å tre inn som styremedlem i et aksjeselskap kan for mange oppleves som flatterende, og det er kanskje lett å akseptere vervet uten nærmere vurderinger. Det er imidlertid klokt å foreta noen undersøkelser av selskapet det gjelder samt eiere, styremedlemmer og daglig leder, før man takker ja til styreverv.

Vi skal i det følgende gjennomgå hva du ihvertfall bør undersøke og vurdere før du takker ja til vervet, ettersom du ellers kan risikere erstatningsansvar i egenskap av styremedlem for kritikkverdige forhold i selskapet som du burde kjent til.

Styrets ansvar og oppgaver

Utenforstående vil forvente at styret har den reelle styringen i et selskap, og utøver instruksjonsmyndighet i forhold til daglig leder. Det forutsettes videre at styret ivaretar selskapets interesser, og ikke lar enkelte eieres eller ansattes interesser gå foran selskapets interesser. Det forutsettes også at styret er i stand til å fatte beslutninger, også upopulære beslutninger om nedbemanning m.v., hvis forholdene gjør dette nødvendig.

Sist, men ikke minst, forventes det at styret fører tilsyn med daglig leder og kontrollerer at den daglige drift er i samsvar med lover og regler, og at virksomheten drives i henhold til planer og budsjetter, samt løpende vurderer selskapets likviditetssituasjon.

Hvis selskapet er underlagt spesielle regulatoriske krav, som for eksempel gjelder for selskaper innenfor finanssektoren, eiendomsmeglere, inkassoselskaper mv., er det ennå mer styret forutsettes å følge med på.

Ofte vil styret utarbeide en styreinstruks og årsplan for styrets arbeid. Årsplanen angir blant annet hvilke repeterende saker som skal behandles på de enkelte styremøtene gjennom året.

Styret har en eksplisitt handlingsplikt hvis egenkapitalen, som følge av underskudd, blir uforsvarlig lav. I verste fall kan dette medføre at styret er forpliktet til å foreslå oppløsning av selskapet hvis det ikke er mulig å bedre egenkapitalsituasjonen.

Enkel due diligence før aksept av styreverv

Hvis du blir spurt om å påta deg styreverv i et selskap, bør du av hensyn til risiko for mulig styreansvar, foreta enkelte undersøkelser før du takker ja til vervet.

Her er en oversikt over forhold du ihvertfall bør undersøke og vurdere:

 • Personlig kjennskap til eiere, daglig leder og styremedlemmer samt deres kompetanse.
 • Google selskapet og sentrale personer uten å finne informasjon som gir grunn til bekymring, som utfordringer med omdømme, pågående tvister eller regulatoriske utfordringer.
 • Gjennomgå de siste kunngjøringene om selskapet på brreg.no.
 • Sjekke bakgrunnen for eventuell nylig fratredelse av styremedlem du er tenkt å erstatte.
 • Gjennomgå siste offentlige årsregnskap for å se om det fremstår seriøst og profesjonelt.
 • Hvis selskapet har revisor; google revisor for å sjekke omdømme og gjennomgå revisjonsberetninger for de siste årene for å forstå eventuelle presiseringer og forbehold.
 • Forretningsmodell som kan forstås og logisk sett fremstår fornuftig.
 • Finne ut om eiere og styre har urealistiske mål knyttet til blant annet sannsynlighet for kommersielt gjennombrudd og/eller omsetningsvekst
 • Har selskapet tilstrekkelig egenkapital og sikret langsiktig finansiering for planlagt vekst.
 • Er likviditeten tilfredsstillende.

Denne oversikten er ikke uttømmende, men vil bidra til å avdekke risikoforhold som det er viktig å være klar over.

 Styreansvar – hva er reglene

Aksjelovens § 17-1 angir de generelle reglene om erstatningsansvar for personer tilknyttet et aksjeselskap.

For at erstatningsansvar skal foreligge, må samtlige av følgende tre krav være tilfredsstilt:

 1. Ansvarsgrunnlag.
 2. Økonomisk tap.
 3. Adekvat årsakssamenheng mellom ansvarsgrunnlag og økonomisk tap.

Ansvarsgrunnlag

Ansvarsgrunnlaget kan være enten forsett eller uaktsomhet, og omfatter både utførte handlinger og unnlatelser (unnlatte handlinger som burde vært gjort).

Forsett betyr at man bevisst velger å gjøre noe, eller bevisst velger å unnlate å gjøre noe. Et eksempel kan være at styret bevisst velger å drive videre, på tross av at sde er klar over at selskapet drives for kreditors regning (egenkapitalen tapt). Styret kan håpe at underskudd skal endres til overskudd i løpet av kort tid, og ser det derfor å være i selskapets interesse at selskapet drives videre. I en slik situasjon med tapt egenkapital har styret plikt til å begjære oppløsning av selskapet, og kan ikke velge å drive videre ettersom det vil kunne øke kreditorenes økonomiske tap, med mindre samtlige kreditorer eksplisitt samtykker i videre drift.

Uaktsomhet innebærer at man ikke bevisst gjør noe, men at man burde forstått de negative konsekvensene av handlingen. For å bygge videre på det samme eksempelet ovenfor kan man tenke seg at styret ikke positivt er klar over at egenkapitalen er tapt og at det er drift for kreditors regning, som følge av manglende oversikt og rapportering, men unnlater å foreta nærmere undersøkelser for å avdekke om det er tilfelle. Dette kan fremstå som uaktsomt, spesielt hvis det i utgangspunktet kan være grunn til å anta at egenkapitalen kan være tapt.

Hvis styret er kjent med at selskapet har økonomiske utfordringer, skjerpes kravet til aktsomhet, slik at uaktsomhet lettere inntrer for unnlatte undersøkelser og tapsreduserende handlinger.

Økonomisk tap

For at det skal foreligge erstatningsansvar for styremedlemmer, må noen ha lidt et økonomisk tap. De mest nærliggende er at selskapets kreditorer, som kan være alt fra banker som har gitt lån til selskapet og offentlige myndigheter for merverdiavgift og arbeidsgiveravgift til leverandører av varer og tjenester til selskapet.

Det er verdt å merke seg at det kun er økonomisk tap som kan kreves dekket. Annet tap, som f.eks. tap av anseelse eller posisjon kan ikke kreves dekket, så lenge det ikke fører til noe økonomisk tap.

Adekvat årsakssamenheng

Det sentrale spørsmål for kreditorer som påføres et tap, er om styrets handlinger eller unnlatelser har bidratt til tapet, eller om tapet ville kommet uavhengig av dette. Hvis tapet uansett ikke kunne unngås, kan ikke styremedlemmene holdes erstatningsmessig ansvarlige for tapet.

Hvis det kan sannsyliggjøres at kreditorenes økonomiske tap er en direkte konsekvens av styrets handlinger eller unnlatelser, vil erstatningsansvar kunne foreligge.

Hvordan redusere risikoen for styreansvar

Brudd på styrets overordnede ansvar for forsvarlig organisering av virksomheten og for fastsetting av planer og budsjetter for virksomheten, kan ofte gi grunnlag for erstatningsansvar. Det er derfor viktig å dokumentere at det har vært en grundig prosess forut for alle vesentlige vedtak i styret, ettersom styret må kunne tillates å fatte uheldige vedtak, og vedtak som i ettertid viser seg å være helt feil, så lenge prosessen har vært grundig nok og vedtaket fremstår som en logisk konsekvens av beslutningsunderlaget og styrets diskusjoner.

Gode styreprotokoller er derfor meget viktig. Spesielt viktig er det ikke kun å skrive ned de vedtakene styret gjør, men også beskrive de vurderinger styret har gjort, og hvilken informasjon de har blitt forelagt og som danner grunnlag for vurderingene og begrunnelsen for hvorfor de lander på det vedtaket de har gjort.

Hvis man som styremedlem er uenig i et vedtak som styret fatter, kan man kreve at det skrives i styreprotokollen fra møtet hvilke styremedlemmer som stemte mot vedtaket.

Manglende innskudd på skattetrekkskonto

Et enkelt forhold som styret ofte kan bli erstatningsansvarlig for er manglende overføring til skattetrekkskonto ved lønnsutbetalinger. Det er derfor klokt av styret å forsikre seg om at skattetrekk for ansatte konsekvent overføres til skattetrekkskontoen ved hver lønnsutbetaling, med mindre selskapet har god likviditet og alltid har et beløp som dekker to måneders skattetrekk stående på skattetrekkskontoen.

Emisjoner, ulovlig utbytte og ulovlig aksjonærlån

Andre forhold som lett kan gi ansvar for styret er hvis selskapet ikke tilføres de midlene det skal  som følge av emisjoner, eller hvis det utdeles ulovlig utbytte eller ytes ulovlig lån til aksjonærer, og styret forstod eller burde forstått at utbyttet eller lånet til aksjonær var ulovlig.

Uforsvarlig egenkapital og likviditetsutforringer

Et aksjeselskaps egenkapital og likviditet skal til enhver tid være forsvarlig, ut fra type virksomhet som drives og omfanget av denne. Hvis styret gjør alvorlige feilvurderinger i forbindelse med dette, herunder manglende oppfølging av sin handleplikt og dette har påført selskapets kreditorer tap, kan dette være ansvarsbetingende for styret.

Tilsvarende gjelder hvis kreditorer ikke er tilstrekkelig informert om den finansielle situasjonen, selskapet har drevet på kreditorenes regning uten samtykke eller har foretatt disposisjoner som forringer verdiene for kreditorene og/eller har forfordelt enkeltkreditorer, kan dette være ansvarsbetingende og også potensielt straffbart.

Avtaler med aksjonærer og nærstående

Hvis selskapet ønsker å inngå avtale med en aksjonær om f.eks. kjøp av en eiendom, er en slik avtale underlagt særskilte saksbehandlings- og dokumentasjonsregler for at avtalen skal være bindende for selskapet. Hvis saksbehandlings- og dokumentasjonsreglene ikke har blitt fulgt, kan det innebære tilbakeføringsplikt for selskapet. Styret kan også risikere å bli erstatningspliktig for eventuelt tap som andre oppnår som følge av dette. Eksempelvis kan man tenke seg at en aksjonær selger en eiendom til selskapet for en overpris, og at kjøpesummen gjøres opp umiddelbart. Selskapet vil da tappes for verdier, ettersom vederlaget for eiendommen er høyere enn eiendommens markedsverdi. Selskapets kreditorer kan da risikere å gå på et økonomisk tap som følge av den ulovlige disposisjonen.

Forsikring mot styreansvar

 Det er mulig å tegne forsikring mot styreansvar. Mange større selskaper gjør det konsekvent for å sikre sine styremedlemmer. Det er imidlertid ingen ting som hindrer mindre aksjeselskaper i å tegne styreansvarsforsikring. Hvis du ønsker å påta deg et styreverv, og selskapet virkelig ønsker deg som styremedlem, kan du kreve at det tegnes styreansvarsforsikring. Slike forsikringer har normalt en beløpsgrense, slik at en forsikring ikke uten videre eliminerer ethvert ansvar.

For advokater som sitter i mange styrer, er det også mulig å tegne styreansvarsforsikring for deg selv. En slik forsikring kan i så fall dekke ansvar du kan risikere å pådra deg som styremedlem i alle de selskapene hvor du er i styret.

Straffeansvar for styremedlemmer

I tillegg til erstatningsansvar som styremedlem, kan styremedlemmer også risikere å pådra seg straffeansvar. Reglene for dette fremgår blant annet av straffeloven § 392, § 402 og § 407.

Det er her i motsetning til erstatningsansvar, ikke noe krav om at noen må ha lidt et økonomisk tap.  Hvis et selskap ignorerer lovkravene om bokføring, årsregnskap og oppbevaring av regnskapsmateriale, kan det medføre straffeansvar for styremedlemmene. Et eksempel kan være et selskap som presenterer et fiktivt regnskap til en bank ved søknad om lån.

Forfordeling av kreditorer i forkant av konkurs er også en handling som kan innebære straffeansvar for styret. Unnlatelse av å begjære gjeldsforhandlinger eller konkurs kan også medføre straffeansvar.

Straffen for alle disse overtredelsene er bot eller fengselsstraff.

Oppsummering 

Å påta seg styreverv kan være både spennende lærerikt. Du utvider ditt nettverk og får anledning til å bidra med kunnskap og erfaring. Det er imidlertid viktig å være klar over at det også innebærer et ansvar. Hvis du velger å påta deg et styrerverv er det viktig aktivt å følge opp selskapet. Hvis styrearbeidet enten er helt fraværende, eller det fremstår som sporadisk og overfladisk, er det grunn til å stoppe opp og vurdere om du er komfortabel med dette. Som styremedlem har du rett til å be om og få fremlagt den informasjon du ønsker fra daglig leder i selskapet. Til syvende og sist koker det imidlertid ned til om du har tillit til de andre i styret og ledelsen i selskapet eller ikke.

Hvis du vurderer ny regnskapsfører, må du gjerne kontakte oss i Progressum. Vi kan langt mer enn regnskap.