Transaksjoner med eget Aksjeselskap?

Dersom du gjennomfører en transaksjon (kjøp eller salg) med et aksjeselskap du eier kan dette falle inn under aksjelovens §3-8 og måtte behandles på en spesiell måte. Det samme kan gjelde for transaksjoner mellom selskapet og andre nærstående.

Aksjelovens § 3-8 regulerer avtaler med aksjeeiere og selskapets ledelse og har som formål å ivareta aksjonærenes og kreditorenes interesser gjennom at det stilles prosesskrav til hvordan slike avtaler inngås og kontrolleres og at avtalen gjøres offentlig i Brønnøysundregisteret. Bestemmelsen omtales ofte som bestemmelsen om «transaksjoner mellom nærstående».

Eksempler på slike transaksjoner kan være:

  • Kjøp av bil fra selskapet eller salg av bil til selskapet
  • Kjøp av eiendom fra eller salg av eiendom til selskapet
  • Salg av tjenester til eget selskap, f.eks. transport, rådgivning eller vedlikehold

Aksjelovens § 3-8 gjelder avtaler et selskap inngår med aksjeeier, aksjeeiers morselskap, styremedlem, daglig leder og nærstående til disse.

Avtaler som har en transaksjonsverdi som utgjør mindre enn 100.000 eller mindre enn 2,5% av balansesum i siste årsregnskap faller utenfor loven. Det samme gjør avtaler som:

  • Faller innenfor selskapets vanlige virksomhet
  • Kapitalinnskudd ved stiftelse og ved kapitalforhøyelse
  • Avtale om lønn, godtgjørelse til daglig leder og styrehonorar
  • Lån eller sikkerhet overfor morselskap som eier alle aksjene i selskapet, eller datterselskap av morselskapet (søsterselskap)
  • Lån overfor juridisk person (f.eks. utenlandsk selskap)
  • Lån eller annen finansiell bistand ved erverv av aksjer i selskapet

Dersom transaksjonen ikke faller inn under unntakene må det utarbeides an avtale for transaksjonen, styret må utarbeide en redegjørelse og erklæring, det må innhentes en uttalelse til styrets redegjørelse fra revisor og avtalen må godkjennes av styret.  Det siste skjer gjerne i et styremøte, hvor styret godkjenner avtalen.

Styrets redegjørelse samt erklæring og uttalelse fra revisor skal sendes Brønnøysundregisteret og alle aksjeeiere uten ugrunnet opphold.

Som godkjent regnskapsforetak kan Progressum bistå deg i å vurdere om en transaksjon faller innenfor loven eller ikke og bistå med gjennomføring og dokumentasjon av lovpålagt dokumentasjon og prosess for å gjennomføre avtalen på riktig måte.  Våre regnskapsførere er også trent til å følge med på transaksjoner hos sine kunder for å bistå om nødvendig. For aktuelle kunder tar vi også opp denne type transaksjoner mellom nærstående på kundemøte som gjennomføres av regnskapsfører.  Aksjelovens § 3-8 er et godt eksempel på hvorfor det er en god investering å finne og bruke en regnskapsfører for ditt Aksjeselskap.